Mandtal

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Mandtal betyder optælling af befolkningen; i kirkebøgerne finder man sådanne spredte navnelister. Skattemandtal er fortegnelser over de skattepligtige, som kan findes i lens-, amts- og købstadsregnskaber. Listerne indeholder varierende oplysninger, men er et godt supplement til folketællingerne
.

Om FT 1814:

Forklaring på de mange folketællinger foretaget ca. 1814 med udgangspunkt i folketællingen for Stokkemarke Sogn:

I kirkebogen (for Stokkemarke) er folketællingen indskrevet med overskriften: Kongelig allernaadigst befalet Folketælling i Stokkemarke Sogn i November 1814, og det står altså klart at der en tale om en officiel tælling. Men i hvilken sammenhæng er denne ”befaling” fremkommet. Løsningen findes i sognepræstens embedsbog, Liber Daticus, hvor der for 8. oktober 1814 er oplyst, at præsten denne dag modtager provstens lejlighedsvise rundsendelse af seneste officielle meddelelser fra biskoppen. Heri citeres kort en cirkulæreskrivelse af 13. september samme år fra Danske Kancelli, til samtlige biskopper, angående ’Fortegnelser over Folkemængden i ethvert Sogn, samt over de der fødte og døde Børn’. Baggrunden oplyses i cirkulæreskrivelsen, som den også kan ses i de trykte Kongelige Reskripter og Resolutioner for 1814: Da Vakcinationskommissionen, for at kunne bedømme Vakcinationens Fremgang, har ønsket aarligen at erholde en summarisk Fortegnelse over Folkemængden i ethvert Amt, samt over fødte og døde Børn, saa skulde Kancelliet tjenstligt anmode Deres Høiærværdighed om at ville foranledige, at samtlige Præster i det dem anbetroede Embedsdistrikt aarligen, foruden de sædvanlige Lister over Fødte og Døde, igjennem Dem til ovennævnte Kommission indsender summarisk Fortegnelse over Folkemængden i ethvert Sogn, samt over de deri fødte og døde Børn.

Som det fremgår, skulle tællingerne ad normal administrativ vej indsendes til Kancelliet via provsten og biskoppen. Og er velsagtens derfra gået videre til Sundhedskollegiet og den nedsatte Vaccinationskommission.

Fra enkelte fynske sogne er tidligere i litteraturen gjort opmærksom på eksempler på ’generalmandtal’ fra 1814, med angivelse af størrelsen af de enkelte husstande, sådan som man vel også retteligen skal læse og forstå kancelliets bud til landets sognepræster, om indsendelse af en summarisk Fortegnelse over Folkemængden i ethvert Sogn, og tilsvarende findes en fortegnelse over indbyggerne i Kalundborg optaget i november og december måned 1814.

Som det fremgår, er der i de nævnte tilfælde, og altså også for Stokkemarke sogns vedkommende, tale om at tællingerne er fremkommet som resultat af Danske Kancellis cirkulæreskrivelse i september 1814, og ved at forfølge dette spor i Rigsarkivet, er det da også muligt at komme dybere i hele sagen, idet der her findes bevaret et indberetningsmateriale, som senere er tilgået Rentekammerets tabelkontor.

Mandtalslister

Jylland

Fyn

Sjælland

Henvisning

Siden her refererer til tråden i Forum og bygger på de links, der ligger i DS Kilder

Litteratur

  • Thomas W. Lassen: Folketælling 1814 for Stokkemarke Sogn, i: Lolland-Falsters Historiske Samfund; Årbog 2009, s. 82-86.