Sophus Vilhelm Wiberg

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Portræt af Wiberg 1882.

Sophus Vilhelm Wiberg (22. august 1811 - 27. maj 1882) var teolog, præst og genealog. Han blev født i Odense, hvor faren Andreas Frederik Wiberg (28. november 1779 - 21. oktober 1856) var residerende kapellan ved Sankt Knuds Kirke. Moren hed Anna Kirstine Jensen (29. august 1777 - 9. juni 1834).

Kun 4 år gammel kom han som plejesøn i huset hos kammerjunkerinde Reedtz på Palsgård. Han kom i Odense Latinskole, hvorfra han blev student i 1828. I 1832 tog han teologisk embedseksamen og var derefter huslærer på Einsidelsborg hos grev Petersdorff. I 1834 blev han adjunkt ved Odense Latinskole. I 1837 blev han kaldet til sognepræst for Vester Nykirke og Fåborg i Ribe Stift; i 1851 fik han præsteembedet i Årslev og Hørning ved Randers og i 1858 i Jordløse og Håstrup på Fyn. Han døde der den 27. maj 1882.

1858-60 udgav han Ny geistlig Stat. Det var et smukt og nøjagtigt udført arbejde, der indeholdt langt mere end titlen lod formode. Det indeholdt en alfabetisk fortegnelse over samtlige præsteembeder i Danmark med angivelse af alle præsterne siden 1801. Det vakte også megen og fortjent opmærksomhed, og fra mange sider blev Wiberg opfordret til at udvide sit arbejde til at omfatte tiden helt tilbage til Reformationen. Især opmuntrede genealogen Lengnick dertil og stillede beredvilligt sine store samlinger til Wibergs rådighed. Efter at han forgæves havde søgt at få rådstuearkivar dr. O. Nielsen og pastor A. H. Nielsen til medarbejdere eller medudgivere, tog han alene fat på den uhyre store opgave at samle personalhistoriske oplysninger om samtlige præster i Danmark lige fra Reformationen til udgangen af 1868. Det var et næsten utroligt arbejde, der måtte udføres. Store rækker af blade, tidsskrifter, bøger, manuskrifter og arkivsager måtte gennemgås, og ofte stod udbyttet ikke mål med indsatsen. Der måtte skrives og spørges til alle sider, og ikke sjældent udeblev svarene helt. A. H. Nielsen ydede Wiberg den mest beredvillige støtte og overlod ham sine omfattende arbejder om præsterne i Ålborg og Viborg stifter. I 1870 begyndte Wiberg så udgivelsen af Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, i almindelighed i litteraturen citeret som "Wibergs Præstehistorie". Det var 3 store bind, som han afsluttede i 1873 med et bind med register over samtlige præster. I 1879 udgav han et supplement, der dog ikke har nogen større værdi, og udarbejdede senere fortegnelser over alle i værket forekommende personnavne, men de er ikke udgivet.

Bedømmelsen af Wibergs arbejde må ubetinget blive gunstig, da det må erindres, at det var nødvendigt at holde sig til forarbejder, hvis pålidelighed ikke altid kunne kontrolleres, ligesom kilderne, der tilmed ofte var sparsomme, tit er meget uklare. Men Wiberg besad sammen med en jernflid og usædvanlig arbejdsevne, en ikke ubetydelig kritisk sans og en i mange henseender fortræffelig kombinationsevne. Værket er et hovedværk i den genealogiske litteratur. Det må betragtes som grundlæggende og har fremfor andet givet stødet til, at mange nu sysler med genealogi og personalhistorie.

Wiberg blev den 9. maj 1836 gift med Vibekke Charlotte Holm (29. marts 1812 - 9. april 1880). Hun var datter af sognepræst i Brændekilde og Bellinge Vilhelm Holm (10. december 1773 - 12. april 1838) og Vilhelmine Gottlobine født Storch (1. oktober 1774 - 30. oktober 1850).

Værker

  • Wiberg, S. W. Ny geistlig Stat, Randers 1860.
  • Wiberg, S. V. Stamtavle over Familien Storch eller Edvard Storchs mandlige Descendenter, Faaborg 1863.
  • Wiberg, S. V. Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, eller alfabetisk ordnet Fortegnelse over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o.s.v. i Danmark med Anførelse af Præsterne i dem siden Reformationen, og Efterretninger om deres Personalia o.s.v., 3 bind, Odense 1870-71.

Kilder

  • Bricka, C. F. Dansk biografisk Lexikon, bind 18, København 1904, side 512-513. [1]
  • Elvius, Sofus. "S. V. Wiberg" Illustreret Tidende, 23. bind, 11. juni 1882, side 449-450. [2]

Eksterne links