Vaccination

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Vaccinationer forhindrer epidemiske sygdomme i at brede sig.

  • Kopper

1810 kom forordningen om koppevaccinationen. Den var ikke tvungen, men man skulle kunne påvise, at man havde haft kopper eller var vaccineret som forudsætning for konfirmation, giftermål, skolegang, læreplads og militærtjeneste.

Baggrund: Koppe-Inokulations-Anstalten blev giort efter et Kongeligt Reskript af 1 December 1769, og Inoculationshuset anlagt 1770 uden for Nørreport, og derimod Koppernes Indpodning i Staden forbuden, undtagen naar Koppeepidemien grasserer sammesteds. Fattige blive i dette Huus ikke allene inokulerede for intet, men tillige holdte frie i alle Ting, og blive ogsaa forsynede med Husets Klæder, saa længe de ere der. Formuende skulle vel betale, men ikkun maadeligt. Indretningen er for 48 Personer, hvoraf 32 blive pleyede for intet. Der indtages ogsaa Fattige, som have de naturlige Kopper, da disse, saavelsom alle smitsomme Syge, ere udelukte fra Friderichs Hospital. Stiftelsen har aarligen 3000 Rdlr. af den Kongelige Kassa. i: Laurids Fogtman: Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve VI. Deel, 1. Bind 1766-1776, København 1786

Vaccinationerne blev udført af tillidspersoner: sognepræsten, stadsfysikussen, militærfolk o.l.

Oplysninger om vaccinationssted og vaccinerende person kan være gode ledetråde i jagten på en persons fødested. Navne på vaccinerende læger kan måske stedfæstes ved hjælp af

Lister over vaccinationer er spredt overleveret:

  • Everdrup Liste over foreviste vaccinationsattester, udstedt af regimentskirurg Heyde, Vordingborg, enkelte af Tode i Næstved
  • Søllinge Vaccinationsprotokol