Erhverv

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Ordlister

Slægtsforskeren møder mange erhvervsbetegnelser, som stort set er gået ud af brug; ODS giver gode forklaringer, som er sammenfattet nedenfor:


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - Æ - Ø - Å

A

 • Afbygger: fæster, forpagter eller ejer en mindre ejendom, der er udstykket fra en større gård
 • Aftægtsmand, -kone: pensionist på en ejendom
 • Alumne: studerende, der har fribolig på kollegium; person, der bor i fribolig
 • Amtsmester: håndværker, der tilhører et laug
 • Auditør: leder militære retssager
 • Avlsforvalter: leder arbejdet på en større gård
 • Avlsmand: bylandmand

B

 • Bader eller Badskær: betjente en badstue og udførte mindre kirurgiske indgreb
 • Bartskær: barber, se 'bader'
 • Bedemand: overbragte indbydelser og ordnede formaliteter ved begravelse
 • Befaren sømand: har sejlet i udenrigsfart
 • Blegemand: sørgede for blegning af linned
 • Blytækker: lagde blytag på
 • Bolsmand: (mindre) gårdmand
 • Bondefoged, ty.: Bauernvogt: sognefoged
 • Broforpagter: i købstæderne en forpagter, der opkrævede brokorn/bropenge mod at vedligeholde (træ)broen (til 1857)
 • Brødkone: gik omkring og solgte brød
 • Buntmager: tilberedte pelsværk
 • Byfoged: dommer, politimester og borgmester el. byskriver
 • Bøddel: foretog korporlige afstraffelser og henrettelser; se 'Skarpretter'
 • Bødker: lavede tønder, kar, spande
 • Børstenbinder: lavede børster
 • Bøssemager: lavede/reparerede håndvåben

C

Se K

D

 • Degn: præstens medhjælper, landsbylærer
 • Designateur: korttegner
 • Discipel: elev ved latinskole
 • Drejer: drejede brugsgenstande i træ, ben og metal
 • Dugmager: producerede klæde

E

 • Etatsråd: tom titel, der gav adgang til 3. rangklasse
 • Exam. jur.: Jurist med dansk (ikke akademisk) juridisk examen

F

 • Fabrikør: fabrikant
 • Fasbinder: se Bødker
 • Fattigfoged: førte kontrol med tiggeriet
 • Fattiglem: modtog understøttelse fra fattigvæsenet
 • Felbereder, Feld-: tilberedte skind uden garvning
 • Fiskemodtager
 • Forrider: red på den forreste hest i et hestespand
 • Fragtfører: vognmand
 • Fransk bager: bagte hvedebrød
 • Frimester: håndværker, der arbejder uden at tilhøre et laug
 • Fuldmægtig: ledende kontormedarbejder med fuldmagt

G

 • Gipser: bestryger lofter med gips; stukkatørarbejder
 • Gjordemoder: Jordemoder
 • Glasmager: tilskar glas, satte ruder i; jvf. Glarmester
 • Gouvernante: privatlærerinde på en herregård
 • Gørtler: lavede mindre beslag af messing
 • Gårdmand: driver og lever på en gård, som ejer eller fæster

H

 • Handelsbetjent: ansat i købmandsforretning, kommis
 • Hegnsmand: førte tilsyn med hegn omkring skove
 • Helbefaren sømand: havde sejlet 36 måneder og foretaget flere lange togter
 • Hjulmager: fremstillede vognhjul og andet vognarbejde i træ
 • Hoboist, Hautboist: militærmusiker
 • Hollænder: godsmejerist
 • Hosebinder: strikkede strømper
 • Hosekræmmer: handler med uldtøj og linned
 • Hospitalslem: beboer på en stiftelse
 • Hugger: tømrer; også hjulmager, sj. stenhugger
 • Husjomfru: overordnet kvindeligt tyende,
 • Hvidgarver: se 'Felbereder'
 • Hører: lærer på latinskole
 • Hørhegler: hegler, finkæmmer hør
 • Hørsvinger: renser hør
 • Hørkræmmer: handlede med hør, hamp, blår, salt, sild, klipfisk

I

 • Inderst, Indsidder: boende til leje
 • Informator: huslærer
 • Isenkræmmer: solgte jernvarer

K

 • Kammerjomfru: en finere frues opvartningsjomfru
 • Kammerjunker: tom titel, der gav adgang til 4. rangklasse
 • Kammerråd: tom titel, der gav adgang til 6. rangklasse
 • Kapellan: præst, der støtter sognepræsten
 • Kapitalist: levede af sine renter; se Rentier
 • Karetmager: fremstillede finere vogne
 • Kirurg: til 1842 håndværksuddannet, slg. Medikus
 • Klinkemand: reparerede porcelæn og glas
 • Klodsmager: træskomager
 • Kludekræmmer: opkøbte laser til papirfabrikation
 • Kobbersmed: lavede køkkenting af kobber
 • Koffardikaptajn: kaptajn på et handelsskib
 • Kollektør, -trise: solgte lotterilodder
 • Kolonist: driver en gård i en 'koloni' på den jyske højderyg og i Hertugdømmet Slesvig; 'kartoffeltysker'
 • kommis: (underordnet) handelsbetjent
 • Konsum(p)tionskontrollør: kontrollerede varernes værdi ved indførsel af landbrugsvarer til en købstad
 • Konsum(p)tionsforvalter: forvaltede opkrævningen af accise ved indførsel af landbrugsvarer til en købstad
 • Kopist: afskrev dokumenter; skriver
 • Kopsætter: sætter kopper på huden for at trække blod ud
 • Kostgænger: pensionær
 • Krigsråd: tom titel af 6. el. 7. rangklasse
 • Krydsskipper: arbejdede ved Toldvæsenet
 • Køgemester: ledte en større husholdning
 • Kådner: husmand (Sdr.Jyll.) eller bolsmand (Kongeriget)
 • Kågfører: fører fladbrundet træk- eller sejlpram

L

 • Ladefoged: førte tilsyn med herregårdens avl og dens hovbønder
 • Ledvogter: passer, dvs. åbner og lukker led
 • Lem, fattiglem, hospitalslem: klient, modtager offentlig hjælp
 • Lægdsmand: førte lægdsrullen

M

 • Medikus: medicinsk læge, universitetsuddannet, slg. kirurg
 • Mecanicus: lavede små metaldele til mekaniske værker som f.eks. ure
 • Mejerske: malkeleder ved større kvæghold
 • Modist, Modehandlerinde: syede og lavede tilbehør til hatte

N

 • Natfører: renovationsmand
 • Natmand: natrenovation, ådselslagtning, bødlens hjælper
 • Nålemager: fremstillede nåle, hægter, maller i metal

O

 • Offentligt Fruentimmer: prostitueret
 • Omgangslem: fattig, der spiste 'på omgang' hos sognet bønder
 • Omgangslærer: lærer der boede og underviste på skiftende gårde
 • Opholdsmand: det samme som en aftægtsmand

P

 • Papirmager: lavede papir af bl. a. gl. klude
 • Parcellist: landmand på en parcel, udstykket fra en større gård
 • Particulier: levede af sin formue
 • Pensionær: forpagter (på større gård)
 • Physicus, fysikus: læge
 • Podemester: herregårdsgartner
 • Possementmager: lavede knapper, borter, tresser, kvaster af silke-, uld-, guld- og sølvtråd
 • Postfører: postfunktionær med ansvar for postvogn eller -skib
 • Pottemager: lavede potter og andre lervarer
 • Pramfører: fører fladbundet pram, der stages, trækkes eller roes frem
 • Prokurator: sagfører med juridisk uddannelse

R

 • Rakker: se 'natmand'
 • Rentier: levede af sin formue
 • Ritmester: leder af rytteriafdeling
 • Rorskarl: roede i kystnær trafik
 • Røgter: fodermester, røgtede kreaturer i stalden
 • Rørmager, -mand: laver tænder, hvoraf bladet paa en haandvæv bestaar [ODS] (FT 1845 Hjørring amt]

S

 • Sadelmager: forarbejdede læder
 • Safiangarver: producerer safianlæder af gede- eller fåreskind
 • Skarpretter: se 'Bøddel'
 • Skipper: fører af et kystfartøj
 • Skoleholder: lærer
 • Skriver: sekretær
 • Skytte: jæger på herregård
 • Skærslipper: sleb knive, sakse o.l.
 • Snedker: lavede møbler
 • Sognefoged: lokal politimyndighed
 • Spækhøker: mindre købmand
 • Stafet: ridende bud
 • Staldmester: ledede en herskabsstald
 • Stukkatør: laver stuk (gipsudsmykning)
 • Sukkerbager: konditor
 • Sælgekone: gadehandlerske
 • Sætteskipper: førte en anden mands skib

T

 • Tambur: trommeslager (mil.)
 • Tobaksspinder: behandler rå-tobak
 • Trainkusk: transporterer militær udrustning
 • Tyende: tjenestefolk
 • Tøjmager: bomuldsklædevæver
 • Tækkemand: lagde rør- eller stråtage

U

 • Uldbinderske: strikkekone

V

 • Vejpikør: funktionær ved vejvæsenet, kontrollerede arbejdet
 • Volontør: arbejdede gratis på offentligt kontor
 • Vægter: patrouillerede for at holde vagt over ro og orden
 • Vågekone: vågede over syge; sygeplejerske