Præst

Fra DS-Wiki
Version fra 15. maj 2018, 17:16 af Buchard (diskussion | bidrag) Buchard (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version → (forskel)
Spring til navigation Spring til søgning
Embedstitler

Præsten var både gejstlig med opgaven at prædike, foretage kirkelige handlinger og undervise i kriatendom, men også statens repræsentant i sognet; han havde som sådan mange funktioner: han fik til opgave at bekæmpe epidemier (f.eks. gennem koppevaccinationer), skulle foretage den civile registrering (dvs. føre kirkebøger og skudsmålsbøger), føre tilsyn med jordemødrene, var formand for skolekommissionen. Kilderne om erhvervets udøvere er derfor mangfoldige; listen nedenfor er hentet i referatet fra et brugermøde på Rigsarkivet 17.11.1998 Slægt&Data 1999/2 s. 29 ff.

I mange sogne kendes præsterne først efter reformationen, typisk er lokal litteratur en måde at finde ud af noget om slægtninge der var præster. Det varier meget fra sogn til sogn og om hvor langt oppe i tiden det er, før der kan findes arkivalier såsom historier, breve eller bare en underskrift.


Generelt om præster

 • Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk: Artikel om præster s. 716-720.
 • Hansen, Georg: Præsten paa Landet i Danmark i det 18. Aarhundrede. En kulturhistorisk Undersøgelse, 1947
 • Nørr, Erik: Præst og Administrator, 1981

Præstehistorie/stater

Danmark

 • Wibergs præstehistorie Wiberg, S.W.: Almindelig dansk Præstehistorie I-IV, 1871-79 med eksempler på forkortelser; se også Sophus Vilhelm Wiberg
 • Elvius, Sofus: Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869-84, 1885-87
 • Grohshenning, Max og Hauch-Fausbøll, Th.: Danmarks Præstehistorie I-II, 1884-1911
 • Hof- og Statskalenderen, Gejstligheden
 • Dansk biografisk Leksikon
 • Blå Bog
 • Rigsarkivets trykte guider
 • Niels Petersen: Kulturministeriet. Organisation og arkiv, Rigsarkivet 1984, s. 246 ff
 • Dansk Præste- og sognehistorie 1849-1949, udgivet af Paul Nedergaard

Hertugdømmerne

 • Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig-Holsten fra Reformationen til 1864

- I A-K
- II L-Ø
- III Series Pastorum.
De sønderjyske dele af Arends er også optaget i netudgaven af Wibergs Præstehistorie, til hvilken der er linket på de enkelte sognesider på DIS-Wiki

Håndskriftsamlingen, gruppe XIV Alm. Personalhistorie, N. Gejstlighed

 • Pastor L. Vestens samlinger til en dansk præstehistorie. Alfabetisk efter præsternes navne. Sedler i 62 kapsler. Små biografier.
 • Pastor Aage Dahls præstehistoriske samlinger. 87 bd. Maskinskrevet. Topografisk. Også privatarkiv (arkivnr. 6805). Udførlig fortegnelse over bindene.

Private Personarkiver

Ca. 140 arkiver fra præster/teologer (breve, manuskripter mv.)

Danske Kancelli (indtil 1848)

Se Daisy:

Kancelliet i almindelighed A: Arkivalier til oplysning ved besættelsen af gejstlige og verdslige embeder (s.4)

 • Div. præstekaldsbøger for landsdelene

Afd. D og F:

 • Registre og Tegnelser (brevbøger) m. koncepter og indlæg (1800)
 • Supplikprotokoller (en slags journal over div. bønskrivelser)
 • Gratialprotokoller (ansøgninger ordnet efter embeder, fx. præstekald) 1706-1770

G. Fællesafdelingen for samtlige departementer (s. 85-86).

 • Testamentprotokoller 1812-48
 • Testamenter 1800-48
 • Blanketregnskaber 1800-47

Afd. H:

 • Ansøgninger m.v.: Registranter m. sager 1800-48, 1. departement, kirke- og skole

Afd. I og K:

 • Testamenter 1800-1812: Registranter m. sager 1812-48, 2. og 3. Justits- og Politidepartement

Seddelregister over embedsudnævnelser 1660-1848

 • Seddelregister til Danske Kancellis testamenter 1707-1810

Indberetninger fra præster

 • om landbrug, befolkning, sygdomme, skoler m.v. Se fx. afd. G, VA I s. 90ff
 • Bestallinger, nådesbevisninger (se Forskellige institutioner under Danske Kancelli H. s. 167ff)

Rentekammeret

Folketællinger og statistiske indberetninger

Reviderede regnskaber 1660-ca.1848

 • Kirkeregnskaber, topografisk ordnet. Seddelregistratur 87

Københavns Universitet

 • Det teologiske Fakultet. Eksamensprotokoller m.v. (Vejledende arkivregistratur XXI)
 • Hjælpemiddel: S. Birket Smith: Kjøbenhavns Universitets Matrikel (1661-1829) I-III (1890-1912)

Kulturministeriet (Kirke- og Undervisningsministeriet) -1916

 • 1. kontor for kirkevæsenet. Fortsættelse af Danske Kancellis 1. departement
 • Journaler og sager
 • Særlige protokoller for præsteembeders besættelse, protokoller over ansøgere m.v. 1853-1915 305 pkr.
 • Ansøgere om gejstlige embeder (alfabetisk efter navn, nr. 2752-3055)
 • Visitatser, Kirker, præstegårde m.v.

Kirkeministeriet 1916-

 • Ansøgninger om gejstlige embeder 1916-30. Se afleveringsfortegnelse på Rigsarkivets læsesal

Præstens indtægter

Tiende

Mange sogne havde også efter reformationen jordtilliggender, der gav et afkast til kirkens drift, men desuden skulle bønderne svare kvægtiende og korntiende. Kirkebygningen, præstens og degnens løn blev betalt på grundlag af tiende og accidenser (se nedenfor) indtil 1903, hvor tienden blev afløst af indkomstskatter.

Accidenser

'uvisse indtægter', også kaldet hædersoffer

Hohenfelde, Holsten 1653

 • Skriftemålspenge: efter eget valg
 • Dåb af ægtefødte børn: 1 ß
 • Dåb af ikke-ægtefødte børn: 1 Ml 8 ß
 • Vielse om søndagen: 4 ß
 • Vielse en hverdag: 3 Ml
 • Sygebesøg: 2 ß
 • Ligprædiken ved graven:12 ß
 • Ligprædiken i kirken: 3 Ml

ß: skilling, Ml: Mark Lübsk

Højst, Tønder amt 1720

 • Begravelse voksen 6 Mk
 • Barnedåb pige 2 Mk
 • Barnedåb dreng 3 Mk
 • Lysning 3 Mk
 • Vielse 6 Mk

Gilleleje 18. årh:

 • Begravelse barn 16 sk
 • Begravelse voksen 48 sk
 • Klokkeringning 48 sk

Andre indtægter