Projekt Folketællinger/ FT-1930

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
KILDEPORTALEN
Projekt Folketællinger
her: Projekt Folketællinger/ FT-1930

Søgning i folketællinger:

Kildebeskrivelse:

Information om projektet:

Download:

Kontakt:

Kategorier:

Folketællingen 1930 blev gennemført den 5. november. Alle skulle opføres på det sted, hvor de opholdt sig natten mellem den 4. og 5. november. Personer, der ikke opholdt sig på deres faste bopæl er i folketællingen opført 2 steder, nemlig hvor de var til stede og hvor de havde fast bopæl.

Folketællingen skulle være opbevaret komplet for hele Danmark.

På Kildeportalen hentes billederne på ArkivalierOnline ligesom tidligere indtastede data er importeret fra Dansk Demografisk Database.

Sogneliste / Købstadliste

Folketællingsskema

Rubrikkerne i skemaet

Rubrik 1 - Sted / bygning

Landsogn

Byernes eller Stedernes Navne med angivelse af Gaardenes, Husenes o. s. v. Matr.-Nr.

Indtastes i Matrikel

Købstad

1) Forhus (Kælder, Stue osv.; for de andre Bygninger, Sidehus osv., følges den samme Orden. 2) Sidehus. 3) Mellembygn. 4) Bagbygn.

Indtastes i Matrikel

Rubrik 2 - Løbenummer / indlogeret

Landsogn

Familiernes Løbenumre. Som "familie" regnes ogsaa enligt boende, men ikke Logerende.

Indtastes i Husstands/familienr.

Købstad

Saafremt der bor to Familier i Lejligheden, anføres her, hvilken af disse, der bor som "indlogeret Familie".

Indtastes i Husstands/familienr.

Rubrik 3 - Navn

Her anføres alle Personer, der på Tællingsdagen er til Stede paa Tællingsstedet, selv om de har fast Bopæl andetsteds, samt de Personer, der har fast bopæl paa Tællingsstedet, selv om de ikke er til Stede på Tællingsdagen.

Ved Børn, endnu uden Navn, sættes "Dreng" eller "Pige". Hver Familie opføres med sit Løbe-Nummer og med en Linies Mellemrum fra den foregående Familie.

Efternavn.

Samtlige Fornavne (i rigtig Rækkefølge; det sædvanlig anvendte Fornavn understreges).

Indtastes i Efternavn og Fornavn.

Rubrik 4 - Fast bopæl

Hvis den i Rubrik 3 opførte Person har fast Bopæl andetsteds, anføres her den faste Bopæl.

(kommunens Navn og den fulstændige Adresse i denne, for Udlændinge dog kun Landets Navn).

Indtastes ikke.

Rubrik 5a - Til stede

Er den i Rubrik 3 opførte Person paa Tællingsdagen til Stede paa Tællingsstedet?

Ja eller Nej.

Indtastes ikke.

Rubrik 5b - Opholdssted

Hvis Svaret er "Nej", skrives her "fraværende" samt anføres saavidt muligt det midlertidige Opholdssted. (ved Ophold i Udlandet anføres kun Landets Navn).

Enhver Person "er til Stede" paa det Sted, (i den Husstand, det Hotel, Skib o.s.v.), hvor han Natten mellem den 4. og 5. November har haft Natteleje, eller, hvis han ikke denne Nat har haft Natteleje (Personer paa Rejse m. v.), paa det Sted, hvor han først tager ind den 5. Novbr. Alle andre til Familien hørende eller iøvrigt i Ejendommen boende Personer betegnes som "fraværende". ("Nej" i Rubrik 5a).

Indtastes i Midlertidigt opholdssted.

Rubrik 6 - Tidligere bopæl

Her anføres: Bopæl den 5. Novbr. 1929. Bopæl i Byerne angives ved Bynavn, Gade og Hus-Nr. Bopæl paa Landet angives ved: Kommune og Postadresse.

Forsaavidt Tilflytning til Kommunen er sket efter den 5. Nov. 1929, anføres desuden:

1) Første Bopæl efter Tilflytningen

2) Hvornaar og hvorfra Tilflytningen er sket.

Indtastes i Bopæl året før.

Rubrik 7 - Køn

Kønnet. Mandkøn (M). Kvindekøn (K).

Indtastes i Køn.

Rubrik 8 - Fødselsdag

Fødselsdag.

Indtastes i Født kildedato.

Rubrik 9 - Fødselsår

Fødselsaar.

Indtastes i Født kildedato.

Rubrik 10 - Fødested

Fødested. Der angives: København, Frederiksberg, Købstadens eller Sognets og Amtets Navn, evt. Stedets Postadresse.

For Personer, født paa Færøerne eller i Grønland, skrives henholdsvis Færøerne og Grønland; for Personer, født i Udlandet, skrives vedkommende Lands Navn (f. Eks. Island, Sverige, Tyskland o. s. v.)

Indtastes i Fødested

Rubrik 11 - Statsborgerskab

Statsborgerforhold. Personer, der har dansk Indfødsret, skriver "dansk"; andre anfører navnet på det Land, hvori de har Statsborgerret (Island, Sverige, Tyskland, Forenede Stater o. s. v.).

Indtastes i Statsborgerskab.

Rubrik 12 - Ægteskab

Ægteskabelig Stilling. Ugift (U), Gift (G), Enkem. eller Enke (E), Separeret (S), Fraslilt (F).

Indtastes i Civilstand.

Rubrik 13 - Stilling i husstanden

Stilling i Familien. Husfader, Husmoder, Barn, Plejebarn, Slægtning o.l.; Husassistent, Tjenestekarl, -pige, Pensionær, Logerende.

Indtastes i Stilling i husstanden.

Rubrik 14 - Erhverv

Erhverv. Livsstilling, Forretning, Næringsvej; ogsaa Husmoderens eller Børnenes særlige Ervherv. Hvis nogen har flere Erhverv, anføres disse, Hovederhvervet først.

Man angiver udtrykkelig det fag, man arbejder i, og Stilling i Faget (Bankdirektør, Bogbindermester, Manufakturmedhjælper, Skrædersvend,Murarbejdsmand, Kaabesyerske o. s. v.) Lever man hovedsagelig af Formue, privat Understøttelse, Aldersrente, Fattighjælp, anføres dette, men tillige Erhvervet. Forhenværende Næringsdrivende o. l. sætter "forhenværende" foran tidligere Livsstilling; Medhjælpere i Landbrug angiver deres særlige Beskæftigelse: Husgerning, Malkepige, Forkarl,, Staldkarl o. l. De Forsidens Regler Pkt. 4.

Indtastes i Kildeerhverv.

Rubrik 15 - Erhvervssted

Navn og Adresse for den Virksomhed (Institution, Firma eller Person), man for Tiden arbejder for. (f. Eks. Burmeister & Wains Maskinfabrik, Manufakturhandler G. Petersen, Gaardejer J. Hansen, med vedføjede Adresser).

Rubrikken udfyldes ikke af selvstændige Erhvervsdrivende, men af alle Personer i andres Tjeneste og saavel af Overordnede som af Funktionærer, Medhjælpere og Arbejdere af enhver Art (Aktieselskabsdirektører, Handelsmedhjælpere, Kontorister, Kasserersker, Haandværkssvende, Syersker, Arbejdsmænd, Fyrbødere, Skibsjomfruer o. s. fr.

Er man for Tiden arbejdsløs, og dette ikke skyldes Sygdom, Strejke eller Lockout skrives arbejdsløs.

Indtastes i Erhvervssted.

Rubrik 16 - Handicap

Døvstum (D). Blind (B) eller saa svagsynet at Normalskolens Undervisning ikke kan følges (Svagsynet). Aandssvag, d. v. s. fra Fødselen eller den tidligste Barndom (A). Sindssyg (S).

Indtastes i Handicaps.

Rubrik 17, 18 og 19 - Ægteskab og børn

Udfyldes kun af Gifte (ikke af Enkemænd, Enker, Separerede eller Fraskilte). Hvis flere Gange gift, anføres Oplysningerne udelukkende for sidste Ægteskab)

Rubrik 17 - År for ægteskab

Hvilket Aar indgaaet Ægteskab.

Indtastes i Hvornår gift.

Rubrik 18 - Levende børn

Hvormange levende Børn i Ægteskabet?

Indtastes i Antal levende børn.

Rubrik 19 - Døde Børn

Hvormange døde Børn i Ægteskabet (indbefattet dødfødte).

Indtastes i Antal døde børn.

Rubrik 20 - Ikke udfyldt

Denne Rubrik udfyldes ikke.

Indtastes ikke.