Skiftejurisdiktion

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Skifteprotokoller indeholder opgørelser over afdøde personers ejendele og om, hvem der skal arve dem.

Skifteprotokollen er den grundlæggende enhed i skifteretsbehandlingen, der omfatter dødsanmeldelse, forseglingsforretning, registrering og vurdering, skiftebehandling og skifteslutning. Ved de større skifteretter opsplittedes skifteprotokollen almindeligvis på flere protokoller (dødsanmeldelsesprotokol, forseglingsprotokol etc.) Den enkelte skifteforretning indeholdt følgende hovedbestanddele: a. opregning af arvinger, b. registrering og vurdering af dødsboets aktiver, såvel løsøre som fast ejendom, c. registrering og vurdering af dødsboets passiver i form af anmeldt gæld og endelig d. skifterettens konklusion.

Anvendelsesmuligheder

Skifteprotokollen er en kilde med stor forskningsmæssig vægt i de fleste historiske discipliner: genealogi og personalhistorie, lokalhistorie, kulturhistorie, kunsthistorie, socialhistorie og økonomisk historie, herunder landbohistorie, handels-, håndværks- og industrihistorie. Den benyttes i første række som informationsbærer, men også som kontrol af andre primære kilder (for eksempel taksationer, og synsforretninger) og af berettende kilder.

Hvor findes kildetypen

Skifteprotokoller findes i retsbetjentearkiverne (Landsarkiverne) godsarkiverne (Landsarkiverne), amtsforvalter- og regimentskriverarkiverne (Landsarkiverne), amtsarkiverne (Landsarkiverne), herredsprovstearkiverne (Landsarkiverne), Borgerrettens arkiv (Rigsarkivet), Sø- og Handelsrettens arkiv (Rigsarkivet), henholdsvis landetatens og søetatens generalauditørarkiver (Rigsarkivet) og Mosaisk Trossamfunds Arkiv (Rigsarkivet).

Oversigt over skiftejurisdiktioner

Bopæl Personkreds Periode Skiftemyndighed Arkiv
København Indbyggere i almindelighed -1771 Københavns Byting RA
Civile rangspersoner -1771 Hofretten
Civile embedsmænd og funktionærer uden rang, herunder kongelige betjente -1771 Borgerretten
Universitetets professorer, indskrevne lærde mænd, studenter og betjente -1771 Universitetets konsistorium RA
Betjente ved Vajsenhuset 1727-1771 Vajsenhusets skifteret RA
Betjente ved Frederiks Hospital 1756-1771 Frederiks Hospitals skifteret
De ovennævnte grupper 1771-1919 Hof- og Stadsretten
Københavnske fallenter 1872-1919 Sø- og Handelsretten
Købstæder Købstadsborgere -1919 Magistrat og byfoged LAX
På landet Fæstere og arvefæstere, forpagtere af bøndergårde, gods- og avlsforvaltere, skrivere og herskabstjenere samt disses og godsernes egne tjenestefolk (-1817) (-1850) Godsejeren og godsejende institutioner herunder Kronen (da ridefogeden, senere amtsforvalteren), rytterregimenter (da regimentsskriveren), bispe- og præsteembeder, kirker, hospitaler og lignende LAX
Ovennævnte under private godser 1817-1919 Herredsfoged eller birkedommer
Ovennævnte under lensbesiddere, ejere af komplette sædegårde og visse godsejende institutioner 1851-1919
Lensbesiddere, grever og baroner, godsejere, civile kongelige embedsmænd, hovedgårdsforpagtere, selvejere, huslærere, indsidere, aftægtsfolk, almisselemmer og andre civile uden fæstestatus -1850 Lensbesidder
1851-1919 Herredsfoged eller birkedommer
Fattiglemmer 1803-1867 Fattigkommissionen ved sognepræsten
Bornholm Landbefolkningen -1761 Den bornholmske skifteskriver RA
Bybefolkningen -1919 Herredsfoged
Christiansø -1855 Auditøren ved fæstningen
1855-1919 Herredsfogeden i Øster herred
Amager Befolkningen i Store Magleby og Dragør -1821 Scouten
1822-1919 Birkedommer
Gejstlige Biskopper, provster, præster, degne, skoleholdere, klokkere, lærere ved de lærde skoler, lærde folk uden embede -1806 Herredsprovst LAX
1807-1919 Byfoged, herredsfoged eller birkedommer
Hofetatens gejstlige personale ved hof- og slotskirkerne i København, Hillerød, Fredensborg og Helsingør samt lærere ved Frederiksborg lærde skole. Bemærk: Gejstlige skifter i København overtages 1771 af Hof- og Stadsretten -1807 Den kongelige Konfessionarius
1807-1919 Som øvrige gejstlige, se ovenfor
Militære Landetatens officerer, underofficerer og menige. Bemærk: Militære skifter i København overtages 1771 af Hof- og Stadsretten -1805 Landetatens jurisdiktion ved henholdsvis generalauditør eller regulær auditør RA
Landetatens officerer, underofficerer og menige 1805-1919 Byfoged, herredsfoged eller birkedommer LAX
Søetatens officerer, underofficerer og menige. Bemærk: Militære skifter i København overtages 1771 af Hof- og Stadsretten -1804 Søetatens jurisdiktion ved henholdsvis generalauditør og underadmiralsretten RA
Søetatens officerer, underofficerer og menige 1804-1919 Byfoged, herredsfoged eller birkedommer LAX
Jøderne Den jødiske menigheds medlemmer i København, Helsingør og Fredericia 1736-1814 Menighedens ældste og forstandere. Bemærk: fra 1757 indskrænket skifteret
1814-1919 Den stedlige retsbetjent
Alle borgere 1919- Retskredsenes ordinære skifteret

Arkivforkortelser benyttet i oversigten:

  • LAX - Landsarkiverne, øst for Storebælt Rigsarkivet
  • RA - Rigsarkivet

Lovgrundlag

Ordinær skiftemyndighed

Danske Lov 1683, 5-2-90 bestemte, at alle skifteforvaltere skulle føre en protokol med kopi af de udstedte skiftebreve. Ifølge Danske Lov lå den ordinære skiftemyndighed på landet hos amtmanden, dog hos godsejeren for fæstegodsets vedkommende, hos amtsforvalteren på krongodset og hos regimentsskriveren på ryttergodset (størstedelen afhændedes før 1870) i købstæderne hos byfoged og magistrat og endelig for gejstlighedens vedkommende hos herredsprovsten. På Bornholm forvaltedes landbefolkningens skifter af en særlig skifteskriver. Vedrørende forholdene i København angav Danske Lov 1-2 følgende ordinære skiftemyndigheder: Hofretten for civile rangspersoner, Borgerretten for civile embedsmænd og hoffunktionærer, den kongelige konfessionarius for hofetatens geistlige, Universitets konsistorium for professorer og studenter og Bytinget for almindelige borgere. Land- og søetaten havde hver sin egen skiftemyndighed (generalauditør og auditør).

Forordning af 23. januar 1719 påbød godsejerne at føre skifteprotokoller.

Reskript af 17. august 1736 tildelte jøderne egen skiftejurisdiktion i København, Helsingør og Fredericia.

Reskript af 31. oktober 1749 lagde den bornholmske skifteskrivers skiftemyndighed ved førstkommende embedsskift ud til herredsfogederne.

Forordning af 15. juni 1771 overdrog alle københavnske skifteforretninger til Hof- og Stadsrettens skiftekommission.

Forordning af 12. februar 1790 indskærpede protokolpligten og indførte, at skifteprotokollerne skulle autoriseres og revideres af amtmanden.

Plakat af 13. december 1793 lagde amtmandens skiftemyndighed ved førstkommende embedsskift ud til underretterne.

Kancellicirkulære af 4. august 1804 ophævede søetatens skiftejurisdiktion, der overførtes til underretterne.

Plakat af 19. april 1805 ophævede landetatens skiftejurisdiktion, der overgik til underretterne.

Forordning af 5. december 1806 ophævede den gejstlige skiftejurisdiktion, der overgik til de kongelige retsbetjente.

Kongelig anordning af 29. marts 1814 ophævede den jødiske skiftejurisdiktion, der overgik til underretterne.

Forordning af 25. januar 1817 begrænsede godsejernes skiftemyndighed til lensbesidderne.

Bekendtgørelse af 21. november 1850 tillagde underretterne al ordinær skiftemyndighed.

Lov af 25. marts 1872 henlagde skiftemyndigheden for konkursboer i København til Sø- og Handelsretten.

Lov af 30. november 1874 om skifte af dødsbo og fællesbo gav bestemmelser og beskrev procedurer vedrørende den offentlige skifteforvaltning.

Lov nr. 90 af 11. april 1916, der trådte i kraft den 1. oktober 1919, ophævede alle tidligere skiftemyndigheder, der herefter overgik til underretterne.

Ekstraordinær skiftemyndighed

Ekstraordinære skifteforvaltere behandlede samfrændeskifter (privatskifter med umyndige arvinger), kommissarieskifter (skifte ved kongelig udnævnt skiftekommission efter ansøgning fra arvingerne) og eksekutorskifter (ifølge testamentarisk bestemmelse)

Forordning af 21. maj 1845 afskaffede samfrændeskifte.

Lov af 30. november 1874 afskaffede kommissarieskifte.

Litteratur

Grethe Ilsøe, Rets-, politi- og fængselsforvaltningen, i På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920, redigeret af Erik Nørr og Karl Peder Pedersen, København 2008.

Finn Andersen, Selv dødsboer fortæller. Skifteretssager og deres brug, København 1991.